Giải quyết tranh chấp tranh tụng

Giải quyết tranh chấp tranh tụng

Liên hệ

Mô tả dịch vụ

Trung tâm CLEAD sẽ cử luật sư đại diện tham gia tố tụng cho khách hàng tham gia các vụ việc, vụ kiện, vụ án dân sự, lao động,... do Tòa án thụ lý và giải quyết, mối quan hệ đại diện này được xác lập bằng văn bản ủy quyền và phải tuân theo quy định của pháp luật dân sự và phía chúng tôi sẽ thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự theo nội dung của văn bản này.

Các công việc như:

  • Nghiên cứu các quy định của pháp luật và tài liệu có liên quan tới công việc mà mình đại diện;

  • Phân tích yêu cầu của khách hàng, đồng thời căn cứ vào tính hợp pháp, hợp lý của yêu cầu đó;

  • Thu thập chứng cứ và thông tin có liên quan đến vụ việc;

  • Lập phương án để thực hiện và thống nhất với khách hàng;

  • Tiến hành xác lập, thực hiện giao dịch được ủy quyền, thường xuyên thông báo diễn tiến và đề xuất các ý kiến mới.

  • Đề nghị mức bồi thường và các biện pháp bảo đảm cho việc bồi thường;

  • Tham gia phiên toà; trình bày ý kiến, tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng;

  • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;.

  • Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án.